ترانسفر فودگاهی – اجاره خورو – IKA Airport Transfer – Rent Car

ترانسفر فودگاهی – اجاره خورو – IKA Airport Transfer – Rent Car

Level

��وع سطح

Vehicle type

نوع خودرو

Rental 10 hours

����جار���� 10 ساعت

IKA  Airport

Transfer

������ر����������سفر فر����������������د��اه امام (ره)

Add hours

��اع�� ا������اف��

USD

ريال

USD

ريال

USD

ر��ال

Luxury cars

 خ��������در��ه��ی لو��س

 ��������������ز������ S500

Benz S500

294 10/000/000 147 5/000/000 30 1/000/000

��بنز S350

Benz S350

��264 9/000/000 ��������������132 4/500/000  27 900/000

 بنز E350

Benz E350

 205 7/000/000 118
4/000/000 21
700/000

 بنز CLS

Benz CLS

 306 9/000/000 ��������132 4/500/000 27
900/000

 بنز E280

Benz E280

 162 5/500/000  88 3/000/000  16 550/000

 بی.ا����.و LI740

BMW LI740

230 7/800/000 88
3/000/000  23 780/000

Semi-luxury cars

 خودروه��ی ن��مه ل����ک��

 ��ویوتا ک����������������ی – ماکسیما SE-GLX

Toyota Camry- Maxima SE-GLX

74 2/500/000 38
1/300/000 8
250/000

����یا اپ����وس

Kia Epirus

103 3/500/000 53
1/800/000 11
350/000

����هیوندا سو��ا��ا  �� YF

Hyundai Sonata YF

94 3/200/000  50 1/700/000 10
320/000

SUV

 خودر������ای شاسی ����ل��د

 تویوتا لندکروز GXR V8

Toyota Land Cruiser GXR V8

147 5/000/000 ������88 3/000/000 15
500/000

 ��و������وتا پرادو TXL V6

Toyota Prado TXL V6

132 4/500/000  82 2/800/000 14
450/000

هیو��دا سانتافه

Hyundai Santa Fe

 118 4/000/000  74 2/500/000 12
400/000

Group cars

 خودر��ه�������� گ��و��ی

ون V VIP فیات

Van VIP Fiat

132 4/500/000 74
2/500/000 14
450/000

 ��ن های�� ��ویوتا GL

Van Hayes Toyota GL

 118 4/000/000 74
2/200/000 12
400/000

 ��ت��بوس VIP ا����ک��������������یا – ولوو – ����ن

VIP buses Scania – Volvo – MAN

 265 9/000/000  132 4/500/000  27 900/000

اتو��وس V VIP  اسکانیا – ولوو

V VIP buses Scania – Volvo

 382 13/000/000  176 6/000/000 ��38 1/300/000

مینی بو�� سا��������������������������پ�� دیزل – مید���������� ب��������������س

Saipa Diesel Minibuses – Cars

176 6/000/000  103�� 3/500/000 18
600/000

Normal cars

��������ودروها������������������������������������������ مع��و��ی

 ������������ژ�������������� پ������شی�� – پژوه 405 – ����������ند

Peugeot Persia 405-Samand

 

 35 1/200/000  22 750/000  4 120/000

ت������������������������ضیحات:

1- ��ل�������������������� را��ن��������������گا�� ��ین ��������������پا����ی دور�� تشر������ات�� دیده و ����هت��ی������������������ سرو������س ��ه�� ��ا در طو���������� ������������وز کاری به شما ��ز��������������������������������������ان و مهم����������ن گر��میتان ��������ئه می ��هند.
2- بر اسا�� قا��و�� ��جا�������� ا����ومبیل ه��ی تشری������اتی حد�������������� اجاره رو��������انه 10 سا��������ت م���������� با��������������������������������������.( ط��ح ت��������فیک ��������ه ����هده ا��������ره ����یرنده م������ با����د )
3- م��ل�� تر������سف���� فرو��������������������������������������ه م��������������������������ب��دجدا��ا����ه ��ح����سبه می ��ردد.
4- قیمت ����ی ف��ق ����کر جه���� ����������������������������������ائه ����������ویس داخ�� ت��ران می ب��شد و ��ارج ���� شهر ی�� شهرستا�������� ت��ییر خواهد ������رد.
5- ای�� کم�������� م������عهد می گ��دد در ص������������ت خ����ابی ������ ����و��رو بلافاصل������ خودروی دیگر�� ������یگزین ن��������د.
6- کل��ه خودرو����ای ای�� ک������پ��نی ��ز ��دل 2010 به بالا می ��������اش��.
7- ن������خ ����عرف�� ��������ای ����هرستا���������������������� ب���� اساس ��یل����ت���� ��ا توا��قی ��ن����م می گ��رد.

Contact No : +989123403032, Tel : +982188748522, E-mail : Majidi@luxurystt.com